Zaalverhuur

De kerkzaal en alle andere ruimtes in de Lidwinakerk zijn primair bedoeld voor het kerkelijk leven van de GKv Best. Daarnaast wil de GKv Best ook kerk binnen de samenleving zijn. We voeren daarom een verhuurbeleid waarbij wij diverse activiteiten van christelijke organisaties als ook activiteiten met een meer regionaal profiel een warm hart toedragen. Verhuur en gebruik dienen passend te zijn bij het karakter van de Lidwinakerk. Mocht u belangstelling hebben voor het huren van onze ruimte neem dat contact met ons op via onderstaand email adres.  Wij maken afspraken altijd schriftelijk waarbij het meeste gebeurt via email. Uw aanvraag kunt u sturen aan: verhuur@lidwinakerk.nl u ontvangt dan ook onze tarieven.

Overeenkomst

De overeenkomst is van kracht zodra afspraken over de reservering tussen verhuurder en de huurder schriftelijk zijn bevestigd. Ten einde alles goed te kunnen regelen, dienen alle gegevens ten aanzien van de huur bij voorkeur twee weken van te voren bij verhuurder bekend te zijn. Er is ook een keukenfaciliteit beschikbaar, voor gebruik hiervan moet u vooraf afspraken maken m.b.t. voorwaarden en kosten. 

Bij annulering minder dan 24 uur voor bedoeld tijdstip is huurder gehouden 100% van de reserveringswaarde aan de verhuurder te voldoen.

Voorwaarden

Enkele voorwaarden (we sturen u onze uitgebreide voorwaarden zodra u een aanvraag bij ons doet):

  • De verhuurder is niet aansprakelijk voor schade in verband met diefstal, verduistering, beschadiging, vermissing of verlies aan materialen, apparatuur en andere eigendommen die door huurders in ons gebouw zijn geplaatst of die de huurder heeft laten plaatsen. In het gebouw mag niet worden gerookt.
  • De huurder is niet bevoegd het gehuurde geheel of gedeeltelijk in huur, onderverhuur of gebruik al dan niet tegen vergoeding aan derden af te staan. 
  • De huurder zal het gehuurde op het overeengekomen tijdstip ontruimen en in ordelijke staat achterlaten. Zonder voorafgaande toestemming van de huurder mag niets worden aangeplakt of op welke wijze dan ook worden bevestigd. De huurder zal verhuurder onverwijld op de hoogte brengen van schade en gebreken die aan het gehuurde dreigen te ontstaan of ontstaan zijn. Schade die door de huurder aan het gebouw, de inventaris e.d. wordt toegebracht of is ontstaan, zal door de GKV Best op kosten van de huurder worden hersteld. Breuk en/of schade melden bij de verhuurder.
  • Betalingen dienen te geschieden op bankrekening van de Gereformeerde Kerk te Best onder vermelding van factuurdatum en nummer. De betalingstermijn is binnen 14 dagen na factuurdatum. Bij te late betaling kunnen incassokosten in rekening worden gebracht.
  • De verhuurder kan zonder opgaaf van redenen een huurder weigeren. 
  • Reservering gebeurt altijd schriftelijk via email. Na definitieve reservering ontvangt u altijd een bevestiging.
  • Huurder is gehouden direct na beëindiging van gebruik het gehuurde in oorspronkelijke staat achter te laten.
  • Bij het niet schoon achter laten van de gehuurde en gebruikte ruimten kunnen schoonmaakkosten in rekening worden gebracht.