Kringpaper - Jezus uitstralen

 

Verlangen naar verandering!? De belofte van 2 Korintiërs 3 vers 18

Kijk, kijk! (met onbedekt gezicht aanschouwen)
Het geloof is uit het horen, verandering blijkt uit het zien te zijn! Onze ogen (de ogen van ons hart) spelen een cruciale rol in geestelijke veranderingsprocessen. Maar zien we het wel? Het kan zijn dat je denkt: ‘voor anderen werkt dat misschien wel, dat het aanschouwen van de luister van de Heer hen verandert, maar bij mij werkt dat niet’. Het is ook zeker niet vanzelfsprekend! Het gaat hier over een geestelijke realiteit, een hemelse werkelijkheid die niet zonder meer voor het grijpen ligt.

Aanschouwen
et woord dat hier vertaald is met ‘aanschouwen’ komt alleen hier in het Nieuwe Testament voor. De vertaling is niet zeker. Verschillende opties: aanschouwen, weerspiegelen, als in een spiegel zien, contempleren. Op meer plaatsen in de Bijbel is ‘zien’ belangrijk (Job 42:5; Ps. 17:15; Ps. 27:4; Ps. 63:3; Jes. 33:17; Jes. 35:2; Mat. 5:8; Mat 13:16; Joh. 17:24; Ef. 3:17-19; 1 Joh. 1:1; maar ook: 2 Kor. 5:7; Heb. 11:1). Twee betekenisaspecten zijn belangrijk (een keuze is niet per se nodig): a) het gaat om zien en aanschouwen: we moeten kijken, onze ogen open doen; b) wat we zien weerspiegelen we ook, het heeft een veranderend effect op ons.

Bedekt gezicht
Er wordt gesproken over de mogelijkheid van een bedekking. Paulus refereert aan de geschiedenis met Mozes (Ex. 33:18-34:9; 34:29-35): na het zien van de luister van de HEER glansde zijn gezicht zo stralend dat hij er een doek voor moest doen. Deze doek komt als sluier terug in 2 Korintiërs 3, steeds op verschillende plaatsen: niet voor het gezicht van Paulus (3:13), over het oude verbond als het wordt voorgelezen (3:14), over het hart als de Mozes-wet wordt voorgelezen, weggenomen in Christus (3:15), weggenomen als iemand zich tot de Heer wendt (3:16). Vergelijk ook 4:3-4: de sluier over het evangelie, er is sprake van verblinding.

Ik vraag aan de HEER één ding, het enige wat ik verlang: om de liefde van de HEER te aanschouwen, hem te ontmoeten in zijn tempel. - Psalm 27:4

Zondig, gewond, gebonden
aar moeten wij aan denken bij die sluier? Wat kan er in ons leven zijn waardoor wij belemmerd worden in het aanschouwen van de luister en dus in geestelijke veranderingsprocessen?

  • Zonden (we zijn zondige mensen; gebrek aan heiligheid): als wij onbeleden zonden laten zitten in ons leven, belemmert ons dat zeer in het zien van de schoonheid van Jezus (kwaad spreken, kritiek oefenen, seksuele zonden, haatdragend zijn). .
  • Wonden (we zijn gewonde mensen; gebrek aan overgave): onze pijnlijke herinneringen en de bitterheid als gevolg van tegenslagen belemmeren ons omdat we ‘gekozen’ hebben voor: onafhankelijkheid, onkwetsbaarheid, hardheid, ontoegankelijkheid.
  • Bonden (we zijn gebonden mensen; gebrek aan vrijheid): onbijbelse, leugenachtige gedachtepatronen belemmeren ons het zicht op Jezus’ schoonheid (‘ik ben het niet waard om gezien te worden’, ‘ik ben te intelligent’, ‘met mij wordt het toch nooit wat’, ‘dit is voor anderen maar niet voor mij’). Vooral ons denken is heel belangrijk! Zie: 2 Kor. 4:4 (‘de gedachten door de god van deze eeuw verblind’), 2 Kor. 11:3

Drievoudige genade
Hoe wordt de sluier weggenomen? Als wij ons radicaal bekeren tot Christus, als hij echt in het midden van ons leven mag zijn (niet in de marge). Alleen door zijn vergevende, genezende en bevrijdende genade zal het gebeuren dat wij zijn luister aanschouwen en dat wij door zijn Geest naar zijn beeld veranderd worden (HC antwoord 86). ‘Wees mij genadig, God, wees mij genadig’ (Ps. 57:2).

Nu heb ik u met eigen ogen aanschouwd. – Job 42:5 –

2 Kor. 3 vers 18
Hoe kunnen we groeien in het aanschouwen van de luister van de Heer?

3 vers18 gedachten denken: laat je denken vernieuwd worden door de woorden van 3 vers 18 te memoriseren, te bestuderen, te mediteren.

3 vers18 verlangens koesteren: laat er in je hart een verlangen groeien om naar 3 vers 18 te veranderen door de schoonheid van Jezus steeds meer te zien

3 vers18 momenten nemen: neem regelmatig momenten waarin je Jezus aanbidt om zijn luisterrijke schoonheid. Mediteer dan over zijn namen, deugden, daden en woorden.

Gespreksvragen:

  1. Bestudeer samen de gedachtegang van 2 Korintiërs 3:7-4:6. Geef aandacht aan het verschil tussen oud en nieuw verbond en aan het thema van de sluier.
  2. Bestudeer samen de Bijbelteksten die genoemd staan onder het kopje ‘aanschouwen’. Denk samen na over de eigen waarde van ‘horen’ en ‘zien’.
  3. Noem voorbeelden van zonden, wonden en bonden uit de praktijk van het leven die belemmeringen vormen voor het aanschouwen van de luister van de Heer?
  4. Waaraan is herkenbaar dat in jouw leven Christus centraal staat? Hoe zien anderen dat? Hoe ben je daar zelf mee bezig? Op welk punt zou jij graag verandering zien in je geloofsleven?

Dowload deze kringpaper