Kringpaper - Verlangens verbinden met Jezus

“Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden.” Hebreeën 4:12

Wat leeft er in je hart? Wat heb je lief? Waar verlang je naar? Wat we verlangen, wat we liefhebben is bepalend voor wie we zijn en wat we doen. Onze verlangens vormen het regiecentrum van ons hart. Verlangens kunnen absoluut legitiem zijn en dus ook zeer positief. Het is ook een belangrijk thema in het bedrijfsleven (purpose, de vraag naar waarom je de dingen doet die je doet).

Maar deze maand ontmaskeren we de verlangens van ons hart; waar lopen ze uit de pas? We willen ze in verbinding brengen met Jezus en ontdekken dat de Heilige Geest aan het werk is om onze verlangens te vernieuwen en richting te geven.

Het kan zijn dat hele legitieme verlangens naar werk, een relatie, kinderen, vakantie, gezondheid zo groot zijn geworden dat ze het verlangen naar God zelf zijn gaan overschaduwen. Het kan ook zijn dat er oneigenlijke verlangens om ontmaskering vragen denk bijvoorbeeld aan de 7 hoofdzonden; hoogmoed (verlangen om te domineren), jaloezie (verlagen om te bezitten wat van een ander is), kwaadaardigheid (verlangen om jezelf beter te voelen door een ander naar beneden te duwen), vraatzucht (verlangen naar teveel eten/drinken), wellust (verlangen naar het lichaam van een man/vrouw buiten een relatie om van liefde en trouw), hebzucht (verlangen naar meer dan je nodig hebt) en lusteloosheid (een gebrek aan verlangen). Een derde vorm die om reflectie en bijsturing vraagt zijn de religieuze verlangens. Christenen lopen het risico om hun voorliefde voor een bepaalde liturgie, kerkmuziek, theologisch denkbeeld, sociale gerechtigheid, kerkgroei of religieuze discipline de plaats te laten innemen van een verlangen naar God zelf.

Het volgen van Jezus gaat misschien wel meer over ons verlangen, het ‘hongeren en dorsten’ dan over onze ratio; het ‘weten en geloven’. Jezus’ oproep om Hem te volgen is een uitnodiging die start bij het hart, het verlangen naar Jezus. Jezus’ onderwijs wil ons intellect prikkelen en ons aanzetten tot handelen maar bovenal wil Hij ons hart veroveren.

Gespreksvragen

 • Waar verlang jij momenteel het meeste naar en waarom?
 • Lukt het om je ‘masker’ af te zetten bij Jezus? Om je onzuivere verlangens, je tekortkomingen met Hem te delen, om vergeving te vragen en zijn genade en nieuw leven te ontvangen? Welke plekken, momenten en mensen helpen jou om dit te doen?
 • Neem eens (een aantal van) deze Bijbelteksten door. Wat valt je op? Wat schuurt? Wat bemoedigt je?
  • 1 Johannes 1:9 Belijden we onze zonden, dan zal hij, die trouw en rechtvaardig is, ons onze zonden vergeven en ons reinigen van alle kwaad.
  • 1 Johannes 2:1 Kinderen, ik schrijf u dit opdat u niet zondigt. Mocht een van u echter toch zondigen, dan hebben wij een pleitbezorger bij de Vader: Jezus Christus, de rechtvaardige.
  • De bergrede (Matteüs 5-7)
  • Psalmen als voorbeelden om je hart met God te delen ook de minder fraaie kanten. Bijvoorbeeld Psalm 51 met de ontmaskering van David die overspel pleegde met Batseba.
  • Rol van profeten in het Oude Testament die namens God het volk en haar leiders ontmaskeren.
  • Jezus die de leerlingen, farizeeën, zijn eigen familie, Herodes, Pilatus en vele anderen ontmaskert
  • Openbaring 2 en 3: de ‘ontmaskering’ van 7 gemeenten in de begintijd van de kerk

Geestelijke oefening

Oefening voor kring: Zet ergens een kruis in de kamer. Geef iedereen tijd om 1 of 2 tekortkomingen op te schrijven en bij het kruis achter te laten. Verbrand of gooi de ‘zonden’ weg. Bidt voor elkaar, voor vergeving en de kracht van de Heilige Geest. Deel als de veiligheid en het vertrouwen er is een aantal tekortkomingen met elkaar die bij het kruis zijn gebracht.

Lees met elkaar Psalm 103: 8-12:
“Liefdevol en genadig is de HEER, hij blijft geduldig en groot is zijn trouw. Niet eindeloos blijft hij twisten, niet eeuwig duurt zijn toorn. Hij straft ons niet naar onze zonden, hij vergeldt ons niet naar onze schuld. Zoals de hoge hemel de aarde overspant, zo welft zich zijn trouw over wie hem vrezen. Zo ver als het oosten is van het westen, zo ver heeft hij onze zonden van ons verwijderd.”

Dowload deze kringpaper